ปฏิทินการรับสมัคร

กิจกรรม ระยะเวลา
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 3 เมษายน 2566 - 31 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 มิถุนายน 2566
วันสัมภาษณ์ (ออนไลน์) วันที่ 17 มิถุนายน 2566
ประกาศผลผู้เข้าร่วมโครงการ วันที่ 21 มิถุนายน 2566
วันปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษา (ออนไลน์) วันที่ 24 มิถุนายน 2566
ยื่นเอกสารการขอเทียบโอนผลการเรียน ตั้งแต่ วันที่ 24 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป
วันเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2566 (สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ) วันที่ 3 กรกฎาคม 2566