ปฏิทินการรับสมัคร ภาคการศึกษาที่ 2/2566

กิจกรรม ระยะเวลา
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 2 ตุลาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566
วันสัมภาษณ์ (ออนไลน์) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผลผู้เข้าร่วมโครงการ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
วันปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษา (ออนไลน์) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566
ยื่นเอกสารการขอเทียบโอนผลการเรียน ตั้งแต่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป
วันเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2566 (สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566