ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

  • 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก
  • ต.คลองหก อ.ธัญบุรี
  • ปทุมธานี 12110